INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 15. června 2024 a svátek má Vít 11°C | Zítra Zbyněk 19°C

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Jak správně třídit?

 

 

Technické služby Hlinsko – evidenční systém sběrných nádob na komunální odpad

Poslanecká sněmovna v prosinci 2020 schválila zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1.1.2021 a všichni jsou povinni se tímto řídit.

Implementace této novely má mimo jiné zásadní dopad na způsob nakládání s odpady a s tím i zvýšené finanční náklady. Zejména je nutné sledovat, a co nejpřesněji vykazovat produkci komunálních odpadů z jednotlivých obcí, jelikož produkce komunálních odpadů přímo ovlivňuje finanční dopad na obec.   

Z důvodu shora zmiňovaných dopadů novely zákona o odpadech se zástupci obcí, jež jsou obsluhovány Technickými službami Hlinsko, s.r.o., dohodli na dalším společném postupu, kterým je zavedení komplexního řešení svozu odpadů, tzv. chytrý systém svozu odpadů. Jedná se o zavedení evidenčního systému odpadových nádob (popelnic) v jednotlivých obcích.

V průběhu první poloviny roku 2021 by měly být všechny nádoby na odpad očipovány a následně pasportizovány. Aby byla možná pasportizace očipovaných nádob, je nutné, aby každá nádoba byla opatřena číslem popisným. Tímto opatřením, které je prvním krokem v plnění podmínek zákona o odpadech, bude zpřesněno produkované množství komunálních odpadů z jednotlivých obcí a tím i odpovídající finanční náklad spojený s likvidací odpadů v dané obci.

Prvním krokem, co je nutné učinit, je, aby si každý vlastník označil číslem popisným nádobu na komunální odpad (popelnici), která bude následně obsluhována.

Po tomto bude následovat očipování nádob, což bude zajištěno ze strany obce. O termínu čipování budou občané v dostatečném časovém předstihu informováni. Po tomto bude provedena pasportizace nádob – přiřazení čipu k číslu popisnému, což už budou provádět Technické služby Hlinsko, s.r.o. v rámci svozu odpadů, o čemž budou rovněž občané informováni, aby ponechali nádoby na stanovišti delší dobu a mohlo tak dojít k pasportizaci všech nádob.

Evidence sběrných nádob je vyvolána dopady zákona o odpadech, který nabyl účinnosti od 1.1.2021.

 

Petr Stejskal

jednatel

v.r.

 

 

Jak správně třídit?

Na kontejnerech jsou umístěny nálepky, které přesně popisují, co do nich patří a co ne. Mimo odpadů, které lze třídit do barevných kontejnerů, vznikají v domácnostech další odpady, které je důležité třídit. Ať je to z důvodu jejich dalšího využití, nebo k omezení jejich škodlivých účinků na životní prostředí. Systém třídění odpadů je stanoven obecní vyhláškou a tu je nezbytné dodržovat. 

Plast:                     

Patří do žlutého kontejneru. Není důležití jenom jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. Mimo výše uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.

+ ANO

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

- NE

Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

 

SKLO:

Vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.

+ ANO (zelený kontejner)

Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří.

+ ANO (bílý kontejner)

Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

- NE

Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

 

PAPÍR: 

Papír patří do modrého kontejneru. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.

+ ANO

Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!

-NE

Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

 

NÁPOJOVÝ KARTON:

Nápojový karton známý jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou.

 

BIOODPAD: 

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní. K tomuto sběru se pak nejčastěji využívají hnědé odvětrávané popelnice, nebo mobilní sběry, případně je možné je odkládat na sběrném dvoře. Bioodpady je také možné jako jediné legálně využít na zahradách v zahradních kompostérech.

 

ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIE:

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializované firmy. Místa, kde můžete zdarma odkládat takové vysloužilé výrobky, jsou označována jako „Místa zpětného odběru". Nejčastěji jsou zřízená ve sběrných dvorech, nebo v prodejnách elektro. Více informací se dozvíte na http://www.asekol.cz/ .

 

KOVY:

Vhazují se do šedého kontejneru. Kontejnery jsou určeny především na sběr plechovek a drobnějšího kovového odpadu. Hlavním místem pro sběr většiny kovových odpadů stále zůstávají sběrné dvory a výkupny druhotných surovin, kde za ně dostanete i peníze. Někde je sběr kovů řešen i formou vyhlášených svozů „železná neděle“.

+ ANO

Do kontejnerů patří drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit – typicky plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady. Na sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i další kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další objemnější předměty. Samostatnou kapitolou jsou kovové elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze kompletní.

- NE

Do kontejnerů na ulici nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto druhy odpadů se třídí na sběrných dvorech samostatně. Nepatří do nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Samostatnou kapitolu pak tvoří autovraky, jež převezmou a doklad o ekologické likvidaci vystaví na vrakovištích.

 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD: 

Jedná se např. o starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechniku, drobný stavební odpad atd. Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr, nebo využít mobilního sběru, který naše obec provozuje. V případě, že v určitém časovém úseku produkujeme těchto odpadů velké množství – provádíme např. rekonstrukci domu, tak si objednejte a zaplaťte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD: 

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: Barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru, který naše obec provozuje. Když si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu, vždy by měla být na jeho obalu informace, jak s daným obsahem naložit. Staré léky můžete vrátit do jakékoliv lékárny.

zdroj informací: https://www.jaktridit.cz/cz

 

 

Technické služby Hlinsko – ELTMA (zpětný odběr pneumatik)

Bohužel, sběrné dvory nemohou být místy jejich zpětného odběru.

Proto se hledají úspory při likvidaci odpadů a toto je jeden z nich.

Zde je odkaz na mapu sběrné sítě https://www.eltma.cz/sberna-mista

 

Předem Vám děkují a přejí krásný den,

Technické služby Hlinsko, s. r. o.

 

 

 

Kontejnery v obci Všeradov

Obec disponuje kontejnery na sběr tříděného odpadu:

U obecního úřadu:

 • Žlutý…………………plasty 
 • Bílý…………………..bílé sklo
 • Zelený……………….barevné sklo
 • Hnědý………………..biologický odpad
 • Černý ........................Velkoobjemový kontejner na směsný odpad - pro chataře a chalupáře

Na návsi:   

 • Žlutý…………………plasty
 • Zelený……………….barevné sklo
 • Hnědý………………..biologický odpad

U prodejny:         

 • Modrý………………... papír
 • Žlutý………………….. plasty
 • Zelený……………….. barevné sklo
 • Hnědý………………... biologický odpad
 • Zelený (tmavě) .......... popelnice na sběr jedných olejů a tuků 
 • Bílý ............................ kontejner na sběr čistého textilu
 • Šedý .......................... kov

Fotogalerie:

Obecní úřad – popelnice

Prodejna – popelnice

Náves – popelnice

 

 

 

Svoz komunálního odpadu

Svoz: 

Svoz komunálního odpadu obce Všeradov je zajišťován na základě smluvního vztahu se svozovou firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o.

Svoz komunálního odpadu je jednou týdně:

 • Středa: Jasné Pole a Milesimov
 • Čtvrtek: Všeradov

Poplatek: 

 • Sazba poplatku činí 700 Kč.

Úhrada poplaku

 • V HOTOVOSTI  na obecním úřadu Všeradov v úředních hodinách
 • BEZHOTOVOSTNÍM PŘEVODEM na bankovní účet č. 8555/2010
  - do poznámky uvést jméno, příjmení a adresu objektu
 • Složenkou

Obec Všeradov se řídí těmito OZV: 

 • OZV č. 1/2023 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování
 • OZV č. 1/2021 - o stanovení obecního systému odpadového hospodářství  

 

 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr odpadu se uskuteční v roce 2024:

 

25. května 2024 (sobota)

 • Sběrné místo: Prodejna potravin Všeradov v 9:00 hod. 

 

4.října 2024 (pátek)

 • Sběrné místo: Prodejna potravin Všeradov v 16:30 hod. 

 

Co do svozu patří:

Nábytek – sedací soupravy, postele, matrace, skříně, stoly, židle, křesla

Podlahové krytiny – koberce, lina, plovoucí podlahy

Zahradní nábytek – plastový, dřevěný, kovový

Textil – oblečení, obuv (lze i na Charitu)

Objemné PVC – nevejde se do kontejneru na separaci

Zrcadla, keramika, porcelán, drátěné sklo

Jedlé oleje (v uzavřeném obalu), osobní pneumatiky

Elektrozařízení (kompletní) – lednice, pračky, mikrovlnky, vysavače, PC, TV

Nebezpečné odpady – barvy, laky, léčiva, motor. oleje, rozpouštědla, kyseliny, pesticidy (v uzavřených obalech s identifikací obalu)

 

Co do svozu nepatří:

Odpady z podnikání, stavební, nebezpečné a biologické odpady

Zemina, kamení

Bio odpad (tráva, listí, roští, větve)

Odpady z autovraků

 

Přílohy:

 

Aplikace Digiregion