INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 16°C | Zítra Vítězslav 24°C

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

25. června 2023 | Všeradov

Nadpis článku

Výběrové řízení č. 24

mzdová účetní – oddělení personálních věcí a vzdělávání

Místo výkonu práce: Pardubický kraj - Krajský úřad Pardubického kraje
Platové zařazení:  9. - 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:

  PARDUBICKÝ  KRAJ 

  KRAJSKÝ  ÚŘAD

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel Krajského úřadu Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení č 24/2023 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa:

Výběrové řízení č. 24

mzdová účetní – oddělení personálních věcí a vzdělávání

Místo výkonu práce: Pardubický kraj - Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení:  9. - 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • komplexní výkon mzdové agendy: 
 • výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu,
 • náhrady platu, nemocenského a dalších plnění,
 • výpočet a provádění srážek z platu (insolvencí a exekucí),
 • zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti (provádění ročního zúčtování zaměstnanců),
 • provádění přihlášek a odhlášek zaměstnanců ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám,
 • zajišťování agendy spojené s podáváním evidenčních listů důchodového pojištění,
 • generování podkladů pro včasné odvody mezd, sociálního, zdravotního pojištění a záloh daně z příjmu
 • příprava podkladů pro jednání orgánů samosprávy Pardubického kraje
 • podíl na přípravě podkladů pro tvorbu rozpočtu
 • zpracování podkladů pro rozúčtování dotací EU
 • vedení komplexní mzdové agendy ZPk a členů výborů a komisí

Požadujeme

 • vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
 • znalost zákonů a nařízení vlády, které se týkají odměňování zaměstnanců a zastupitelů ÚSC, daní z příjmů, odvodu sociálního a zdravotního pojištění
 • orientace v zákoníku práce, v zákoně o úřednících územních samosprávných celků
 • celková orientace ve veřejné správě, znalost zákona č. 129/2000 Sb. o krajích výhodou
 • mimořádné komunikační schopnosti
 • vysoce zodpovědný přístup k práci
 • loajalita, odolnost vůči zátěži
 • znalost práce na PC
 • praktická znalost SW VEMA výhodou

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech, dovednostech a požadované praxi
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou (PP na dobu neurčitou)

Lhůta pro podání přihlášky: 7. 7 .2023

Způsob podání přihlášky: písemně na adresu:  
Krajský úřad Pardubického kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Komenského nám. 125, 532 11  Pardubice

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj, IČO: 70892822) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Soubory ke stažení

Výběrové řízení

Aplikace Digiregion