INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 20. července 2024 a svátek má Ilja 15°C | Zítra Vítězslav 24°C

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

28. června 2023 | Všeradov

Nadpis článku

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Komunální služby Hlinecko, svazek obcí vyhlašuje dnem 27. 6. 2023

výběrové řízení

na obsazení funkce ředitele/ředitelky obchodní společnosti

Technické služby Hlinsko, s.r.o.

25951611

se sídlem Srnská 382, 539 01 Hlinsko

s předpokládaným datem nástupu do funkce dle dohody, nejpozději 1. 11. 2023

Platové podmínky jsou smluvní. Požadavky na uchazeče/uchazečku:

 • státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt v ČR
 • způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka
 • morální bezúhonnost
 • minimálně úplné středoškolské vzdělání technického směru ukončené maturitou
 • minimálně 3 let doložitelné praxe v řídící funkci s minimálně 10 zaměstnanci
 • znalost problematiky komunálních služeb včetně odpadové legislativy, přehled o ekonomických zásadách řízení s.r.o.
 • orientace v zákonných normách, zejména vztahujících se k řízení lidských zdrojů
 • komunikační, manažerské a organizační schopnosti a dovednosti
 • samostatnost a flexibilita
 • řidičské oprávnění skupiny B (nutnost řídit služební automobil)
 • znalost cizího jazyka výhodou

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu uchazeče/uchazečky nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis.
 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe, členství v orgánech profesních organizací, v odborných komisích, publikační činnost, jiné aktivity v oboru;
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně úředně ověřené kopie vysvědčení ze státních závěrečných zkoušek;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud domovský stát takový doklad nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením);
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytováním osobních údajů třetím osobám (výhradně pro účely výběrového řízení, v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů), a to po celou dobu trvání výběrového řízení;
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele organizace
 • zpracovaný návrh plánu rozvoje společnosti pro roky 2024 – 2034, a to v rozsahu minimálně 3 stran formátu A4, typ písma Times New Roman, velikost písma 12.

V rámci výběrového řízení může být na uchazeči/uchazečce požadováno absolvování psychologických testů. Vyhlašovatel si vyhrazuje zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Informace k rozsahu zajišťovaných činností Technickými službami Hlinsko, s.r.o. nalezne uchazeč/uchazečka na webové stránce společnosti https://tshlinsko.webnode.cz/, hospodářské výsledky společnosti jsou zveřejněny v obchodním rejstříku.

Případné dotazy uchazečů/uchazeček ke struktuře společnosti, obsazení funkcí apod. zodpoví Mgr. Petr Schmied, předseda Komunální služby Hlinecko, svazek obcí, telefon 605 294 759, e-mail: starosta@krouna.cz nebo Ing. Jan Macháček, místopředseda Komunální služby Hlinecko, svazek obcí, telefon 777 119 957, e-mail: starosta@prosec.cz.

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Technické služby Hlinsko, s.r.o. - NEOTVÍRAT“ uchazeč/uchazečka zašle písemně na adresu: Komunální služby Hlinecko, svazek obcí, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko nebo doručí osobně na podatelnu Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko tak, aby bylo doručeno nejpozději dne 4. srpna 2023 do 12:00 hod.

 

Výběrové řízení bude realizováno ve dvou kolech:

 1. V prvním kole komise posoudí splnění podmínek výběrového řízení a úplnost předložených dokladů.
 2. Bude-li přihláška vykazovat formální nedostatky, vyzve komise písemně uchazeče/ku, aby nedostatky odstranil/a ve lhůtě stanovené komisí.
 3. Komise posoudí předložené návrhy plánu rozvoje společnosti a vybere uchazeče k postupu do druhého kola, jehož termín stanoví v rozmezí 14. - 18. srpna 2023.
 4. Náplní druhého kola budou osobní pohovory s uchazeči.

                                ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​   Mgr. Petr Schmied předseda Komunální služby Hlinecko, svazek obcí

Soubory ke stažení

VR_TS_HLINSKO

Aplikace Digiregion