INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 25. července 2024 a svátek má Jakub 12°C | Zítra Anna 21°C

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

11. října 2023 | Všeradov

Nadpis článku

 

PARDUBICKÝ  KRAJ 

  KRAJSKÝ  ÚŘAD

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Ředitel  Krajského  úřadu  Pardubického  kraje  vyhlašuje výběrové řízení č. 36/2023 dle  zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa:

Výběrové řízení č. 36

pracovník/pracovnice úseku státního občanství, matrik a správních činností - odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad

Místo výkonu práce: Pardubický kraj - Krajský úřad Pardubického kraje

Platové zařazení: 11. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • státoobčanské agendy
 • matriční agendy a agendy související
 • agendy správních činností (občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel)
 • další úkoly vyplývající z náplně úseku

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání – směr právní, ekonomicko-správní, sociálně-právní
 • ZOZ na úseku matrik a státního občanství nebo správních činností (evidence obyvatel,občanské průkazy, cestovní pasy), případně zkouška odborné způsobilosti dle ust. § 9 zák. č. 301/2000 Sb. výhodou
 • orientace v oblasti veřejné správy výhodou
 • velmi dobré komunikační schopnosti a vystupování
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz
 • bezúhonnost

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • telefonní kontakt
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech týkajících se požadavků výběrového řízení
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2024 nebo dohodou (PP na dobu neurčitou)

Lhůta pro podání přihlášky: do 27. 10. 2023

Způsob podání přihlášky: do datové schránky úřadu (ID: z28bwu9) nebo písemně na adresu:

                                                                          Krajský úřad Pardubického kraje
                                                                          oddělení personálních věcí a vzdělávání
                                                                          Komenského náměstí 125
                                                                          532 11  Pardubice

Zpracovatel: oddělení personálních věcí a vzdělávání

Informace o zpracování osobních údajů: Poskytnuté osobní údaje bude správce (Pardubický kraj, IČO: 70892822) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

 

 

Aplikace Digiregion