INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 19. července 2024 a svátek má Čeněk 16°C | Zítra Ilja 23°C

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Obec Všeradov

Obec Všeradov (dále jen „obec“) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platné znění, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

 • Starosta obce - Ing. Jana Pilařová
 • Místostarosta obce - Mgr. Vladislav Pavlíček
 • Zastupitelstvo – 6 členů
 • Kontrolní výbor – 3 členové
 • Finanční výbor – 3 členové
 • Organizace 
 • Obecní knihovna Všeradov
   

Kontaktní údaje obce:

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad obec Všeradov, Všeradov č.p. 39, 539 01 Hlinsko

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad obec Všeradov, Všeradov č.p. 39, 539 01 Hlinsko

4.3 Úřední hodiny

Čtvrtek 18:00 hod - 19:00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad:         +420 468 000 248
Starosta:               +420 602 353 713
Místostarosta:       +420 725 337 835

Administrativa:
Miluše Tlapáková  +420 604 457 012

4.5 Adresa internetových stránek

vseradov.cz

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad obec Všeradov, Všeradov č.p. 39, 539 01 Hlinsko

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna@vseradov.cz

4.8 Datová schránka

rpgtb53b

Hlavní BÚ - 8555/2010 (vedený u Fio banka a.s.)

BÚ pro hospodářskou činnost - 7333/2010 (vedený u Fio banka a.s.)

ČNB BÚ - 94-11517531/0710

Hotovost: Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách
 

00271209

CZ00271209

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

 • Územní plán
 • Rozpočtový výhled obce
 • Program rozvoje obce
 • Zpráva o přezkoumání hospodaření obce
 • Usnesení zastupitelstva obce
 • Úřední deska
   

8.2 Rozpočet

Rozpočet obce
Rozpočtové opatření

 • Dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny.
 • Dokumenty jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce, na úřední desce

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu*:

 • Kontaktní poštovní adresa (viz bod 4.1)
 • Adresa e-podatelny (viz bod 4.7)
 • Datová schránka (viz bod 4.8)

 * za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podána elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu
 

Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu, ve znění pozdějších předpisů. Informace poskytují starosta a místostarosta (dále jen „oprávněné osoby“). Oprávněné osoby poskytují informace ústní, písemné a umožňují nahlížení do požadovaných spisů, týkající se jejich kompetencí. Informace jsou ústní, umožnění nahlédnutí do spisů nebo písemné.
V podatelně úřadu je možno získat tiskopis „Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“. Tuto žádost o poskytnutí informace zasílejte písemně na adresu Kontaktní poštovní adresy, prostřednictvím Adresy e-podatelny jako přílohu k e-mailu nebo prostřednictvím Adresy datové schránky formou přílohy.
Centrální evidenci těchto žádostí provádí starosta obce. Písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti. V případě vyhledávání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty může být termín prodloužen o 10 dnů. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání, a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, lze podat rozklad, rozhodnutí je přezkoumatelné soudem.
 

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na:

 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu v úředních hodinách.

Písemné podněty je třeba adresovat na:

 • Adresa podatelny (viz bod 4.2)

Elektronické podněty je třeba adresovat na:

 • Adresa e-podatelny (viz bod 4.7)
 • Datová schránka (viz bod 4.8)

Podání prostřednictvím podatelny, e-podatelny a datové schránky lze podat na vhodném nosiči dat, musí být použity běžné formáty datových zpráv a příloha (ve formátu: .doc, .xls, .rtf, .pdf, .txt, .html, .jpg, .gif nebo .tif). Lze též po získání kvalifikovaných certifikátů od akreditovaných certifikační autority zaslat dokument s elektronickým podpisem. Podmínkou pro zpracování podání je, že data popřípadě nosiče nesmí být poškozené a nesmí obsahovat viry. Doplňující informace obsahuje Vyhláška č. 366/2001 Sb., Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, Nařízení vlády č. 304/2001 Sb.
 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
 • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky.
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na:

 • https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na webových stránkách obce: "Vyhlášky a nařízení obce"
Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.
 

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec v této době nemá sazebník za poskytování informací.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

...

13.1 Vzory licenčních smluv

Obec v této době nemá žádné licenční smlouvy.

Obec nedisponuje vzory licenčních smluv.

13.2 Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

Výroční zprávy jsou k nahlédnutí: 

Aplikace Digiregion