INFO: +420 468 000 248 | podatelna@vseradov.cz
Dnes je 28. února 2024 a svátek má Lumír 8°C | Zítra Horymír 10°C

Veřejná výzva k přihlášení zájemců

24. listopadu 2023 - 15. prosince 2023 | Všeradov

Nadpis článku

Veřejná výzva k přihlášení zájemců
o uzavření pracovní smlouvy

Obec Krouna
starosta

V Krouně dne 20. 11. 2023

Starosta obce Krouna Mgr. Petr Schmied tímto zveřejňuje

tuto veřejnou výzvu

obce Krouna, IČO 00270334, sídlem Obecní úřad Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna, (dále jen „Vyhlašovatel“), v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,  (dále jen „Zákon“), k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pozici:

účetní a mzdová/ý účetní

Pracovní náplň:

 • Správce rozpočtu obce – sestavování, kontrola a plnění rozpočtu dle zákona č. 250/2000 Sb.
 • Kompletní vedení účetnictví obce
 • Kompletní vedení účetnictví hospodářské činnosti
 • Vedení a účtování mzdové agendy zaměstnanců obce
 • Daňová agenda, včetně DPH
 • Vypracování a podávání daňových přiznání
 • Fakturace
 • Účtování pokladny
 • Evidence majetku, závazků a pohledávek obce
 • Inventarizace majetku
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zajišťování platebního styku s bankami
 • Finanční administrace dotačních titulů
 • Vyúčtování dotací
 • Vyúčtování služeb nájemníků bytů a nebytových prostor
 • Příprava auditu a komunikace s auditory
 • Vypracování závěrečného účtu a účetní závěrky
 • Další administrativní práce na obecním úřadu dle pokynů zaměstnavatele

Místo výkonu práce: obec Krouna

Platová třída: 9 platová třída[1] s možností přiznání osobního příplatku až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, po uplynutí zkušební doby.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, 40 hodin/týdně, zkušební doba 3 měsíce

Předpokládaný den nástupu do práce: dle dohody v rozmezí 2. 1. 2024 – 1. 3. 2024

Zákonem stanovené předpoklady pro vznik pracovního poměru s uchazečem:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná,
 • státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na území České republiky,
 • bezúhonný,[2]
 • ovládající jednací jazyk.

Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:

 • uživatelská znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, MS Outlook),
 • dobré komunikační schopnosti a dovednosti,
 • minimálně úplné středoškolské vzdělání,
 • znalost účetnictví,
 • organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, odpovědnost, pečlivost,
 • ochota dále se vzdělávat.

Výhodou je:

 • znalost účetnictví obcí,
 • znalost zákona o účetnictví,
 • znalost zákona o obcích a rozpočtových pravidel územních celků a správního řádu,
 • znalost účetního programu TRIADA.

Zájemce podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo trvalého pobytu zájemce,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis zájemce,
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 110/219 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování a uchování

Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis

Kontaktní údaje

Z důvodu zjednodušení a urychlení komunikace s uchazečem doporučujeme do přihlášky uvést další kontaktní údaje - číslo mobilního telefonu a emailovou adresu. Jejich uvedením současně udělujete souhlas s jejich zpracováváním za stejných podmínek jako v případě ostatních údajů uvedených v přihlášce.

Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce nadepsané „VÝZVA – NEOTEVÍRAT“ je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 15. 12. 2023 do 12:00 h.

Místo pro podání a adresa pro odeslání přihlášky: Obecní úřad Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna

V případě osobního podání lze přihlášku podat v úředních hodinách (pondělí a středu od 7:30 do 16:00 h.) na podatelnu, která se nachází v 1. patře.

Přihláška musí být podána/odeslána v zalepené obálce s nápisem „VÝZVA – NEOTEVÍRAT“.

Kontaktní osoba pro případné doplňující informace: Mgr. Petr Schmied, starosta, starosta@krouna.cz, 605 294 759, Zdeňka Skalová, účetní, skalova@krouna.cz, 725 380 913

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo veřejnou výzvu i bez uvedení důvodu kdykoliv v jejím průběhu zrušit, nebo neuzavřít pracovní smlouvu s žádným ze zájemců, kteří doručili přihlášku.

___________________

Mgr. Petr Schmied

starosta

Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce a souvisejících podkladech budou zpracovávány výhradně pro účely výběru zaměstnance v  souladu s platnými právními předpisy.

Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Osobní údaje poskytnuté nad rámec tohoto zákona slouží pro snadnější komunikaci s uchazeči. Přihláška spolu s dalšími poklady do výběrového řízení bude spolu se závěrečnou zprávou výběrové komise bude uchována u správce po minimální dobu vyžadovanou právními předpisy za účelem prokázání průběhu výběru uchazečů, resp. splnění povinností na úseku spisové a archivní služby, nevznikne-li mezitím jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů (např. v případě vzniku pracovního poměru s uchazečem).

V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) má uchazeč právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem a k informacím o jejich zpracovávání, popř. může požadovat jejich kopie; má právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů; právo na výmaz, pokud již pominul účel zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně; dále máte právo na omezení zpracování těchto údajů; a právo vznést námitku u správce ohledně zpracovávání svých osobních údajů.

Správce má pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou: Václav Řehoř, tel. 770 600 789, e-mail: vaclav.rehor@sms-sluzby.cz.

Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se také může uchazeč obrátit se stížností.

 

[1] V platové třídě podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

[2] Podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů se za bezúhonnou pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin a) spáchaný úmyslně nebo b) spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena.

Aplikace Digiregion